Chắc chắn là chưa vợ!

Chắc chắn là chưa vợ!

Họ đích thị là những người chưa có gia đình bởi lẽ chỉ những người chưa có gia đình mới dám có quyết định thiếu kinh nghiệm như vậy!