CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ KB Vietnam Focus Balanced Fund

KB Vietnam Focus Balanced Fund báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn