CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn