HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Thị Kim Chi

Hồ Thị Kim Chi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn