Các trường hợp không thể gia hạn giấy phép xây dựng

Trả lời:

Tư vấn luật
Giấy phép xây dựng sẽ không được gia hạn thêm khi đã được gia hạn 2 lần 

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Đối với trường hợp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực mà công trình chưa được khởi công thì có thể gia hạn giấy phép xây dựng. Về gia hạn giấy phép xây dựng quy định rõ tại Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 như sau:

“1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.”

Không có điều khoản nào quy định cụ thể về các trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn tại Luật Xây dựng năm 2014. Căn cứ vào quy định trên, có một số trường hợp không được gia hạn như sau:

Thứ nhất, Giấy phép xây dựng đó đã được gia hạn 02 lần. Vậy nên nó không được tiếp tục gia hạn nữa.

Thứ hai, đã hết thời hạn gia hạn giấy phép mà công trình chưa được khởi công xây dựng.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

(Chủ tịch Công ty Luật SBLaw)

Nguồn: dothidiaoc.com