Xem sao hạn năm 2018 và bảng sao chiếu mệnh

Sao hạn và sao chiếu mệnh có nguồn gốc từ Lão giáo. Được căn cứ vào học thuyết ngũ hành xung khắc và sự vận chuyển ngũ hành mỗi năm mà sinh ra sao chiếu mệnh của từng tuổi trong năm đó. Đi kèm với đó là sao hạn ứng với niên hạn trong vòng một năm.

Sang đầu năm mới, các sao lại thay nhau cai quản các tuổi khác nhau. Có sao tốt, có sao xấu. Nhưng thường mọi người đều cúng sao giải hạn để được an lành dù năm đó có thể là xấu hoặc là tốt đi nữa.

sao hạn 2018

Có tất cả 9 sao và 8 niên hạn lần lượt cai quản vận số của mỗi tuổi trong năm:

 • 9 sao chiếu mệnh đó là: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn
 • 8 sao hạn đó là: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Đại Võng, Diêm Vương

Ngày nay, đa số ở các thành phố lớn đều tổ chức cúng sao giải hạn ở các chùa qua khóa Cầu An vào đầu năm mới. Việc cúng sao và giải hạn đã trở thành một phần văn hóa trong đời sống hiện đại của mọi người.

Dưới đây là bảng sao chiếu mệnh năm 2018 và sao hạn năm 2018 cho các tuổi, nam mạng và nữ mạng riêng nhau:

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tý

Canh Tý:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tý nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tý nữ mạng
 • Nhâm Tý:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý nữ mạng
 • Giáp Tý:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tý nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tý nữ mạng
 • Bính Tý:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tý nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tý nữ mạng
 • Mậu Tý:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tý nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tý nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Sửu

  Tân Sửu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu nữ mạng
 • Quý Sửu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Sửu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Sửu nữ mạng
 • Ất Sửu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Sửu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Sửu nữ mạng
 • Đinh Sửu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Sửu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Sửu nữ mạng
 • Kỷ Sửu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Sửu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Sửu nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Dần

  Nhâm Dần:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần nữ mạng
 • Giáp Dần:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần nữ mạng
 • Bính Dần:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần nữ mạng
 • Mậu Dần:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Dần nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Dần nữ mạng
 • Canh Dần:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Dần nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Dần nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Mão

  Quý Mão:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão nữ mạng
 • Ất Mão:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mão nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mão nữ mạng
 • Đinh Mão:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mão nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mão nữ mạng
 • Kỷ Mão:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mão nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mão nữ mạng
 • Tân Mão:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mão nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mão nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Thìn

  Giáp Thìn:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn nữ mạng
 • Bính Thìn:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn nữ mạng
 • Mậu Thìn:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn nữ mạng
 • Canh Thìn:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nữ mạng
 • Nhâm Thìn:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tỵ

  Ất Tỵ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Tỵ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Tỵ nữ mạng
 • Đinh Tỵ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ nữ mạng
 • Kỷ Tỵ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Tỵ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng
 • Tân Tỵ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Tỵ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Tỵ nữ mạng
 • Quý Tỵ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Tỵ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Tỵ nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Ngọ

  Bính Ngọ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Ngọ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Ngọ nữ mạng
 • Mậu Ngọ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ nữ mạng
 • Canh Ngọ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ nữ mạng
 • Nhâm Ngọ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Ngọ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng
 • Giáp Ngọ:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Ngọ nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Ngọ nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Mùi

  Đinh Mùi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi nữ mạng
 • Kỷ Mùi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mùi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mùi nữ mạng
 • Tân Mùi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mùi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mùi nữ mạng
 • Quý Mùi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mùi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mùi nữ mạng
 • Ất Mùi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mùi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mùi nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Thân

  Mậu Thân:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân nữ mạng
 • Canh Thân:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thân nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thân nữ mạng
 • Nhâm Thân:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân nữ mạng
 • Giáp Thân:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thân nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thân nữ mạng
 • Bính Thân:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thân nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thân nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Dậu

  Đinh Dậu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Dậu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Dậu nữ mạng
 • Kỷ Dậu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Dậu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Dậu nữ mạng
 • Tân Dậu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Dậu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Dậu nữ mạng
 • Quý Dậu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Dậu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Dậu nữ mạng
 • Ất Dậu:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Dậu nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Dậu nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tuất

  Mậu Tuất:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tuất nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tuất nữ mạng
 • Canh Tuất:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất nữ mạng
 • Nhâm Tuất:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tuất nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tuất nữ mạng
 • Giáp Tuất:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tuất nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tuất nữ mạng
 • Bính Tuất:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tuất nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tuất nữ mạng
 • Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Hợi

  Kỷ Hợi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Hợi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Hợi nữ mạng
 • Tân Hợi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Hợi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Hợi nữ mạng
 • Quý Hợi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Hợi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Hợi nữ mạng
 • Ất Hợi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Hợi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Hợi nữ mạng
 • Đinh Hợi:

 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Hợi nam mạng
 • Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Hợi nữ mạng
 • Nguồn: tuvisomenh.com